سید ابراهیم شهیدی
مدیریت نظام فنی و اجرایی و
دبیرخانه شورای فنی استان